• Arnel Borja Zaar
  • Malene Mose Holm
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den 31. januar 2022 besluttede den danske regering at afskaffe COVID-19 restrikti-onerne (Ottosen, Sørensen & Ancher-Jensen, 2022). Dette skete pba. anbefalinger fra Epidemikommissionen, der ikke længere vurderede COVID-19 som værende en samfundskritisk sygdom (Epidemikommissionen, 2022, p. 1f). En samfundskritisk sygdom, bliver af epidemilovens § 2, stk. 4 defineret på følgende vis: ”ved en sam-fundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner”. Efter to år, hvor omdrejningspunktet for danskernes hverdag var smitte- og dødstal, diverse restriktioner og nedlukninger, er Danmark mere eller mindre tilbage til en "normal" hverdag. Afskaffelsen af restriktionerne sker i kølvandet på, at der i december 2021 stadig var et højt smittetal, samt tiltagende bekræftede COVID-19 tilfælde. Ifølge Danmarks statistik sker der fra 1. december 2021 til 1. marts 2022 en stigning på 2.159.746 COVID-19 tilfælde (Danmarks statistik, 2022). Stigningen i smittetallene, har ledt til undren om, hvilken indflydelse det kan have på individer, der har en frygt for både at blive smittet samt at smitte andre. Særligt med fokus på de indivi-der, som man i eget tidligere studie har undersøgt, hvor fokus var på, hvordan indi-vider diagnosticeret med angst og/eller OCD har oplevet COVID-19 nedlukningerne (Zaar, Holm, Eriksen, Nielsen & Larsen, 2021). Med det sidstnævnte in mente har det vakt en nysgerrighed om, hvordan individer med OCD vil håndtere afskaffelsen af restriktionerne. Dette er desuden pba., at respondenter i tidligere egen undersø-gelse gav udtryk for en bekymring om en genåbning af samfundet samt en tryghed ved de implementerede restriktioner. Specielt blandt respondenterne med OCD blev der beskrevet en frygt for at blive smittet og smitte andre, hvilket kan tænkes at gøre denne gruppe særligt udsat i denne tid. I kumulation af de førnævnte refleksioner samt interesser har disse været bærende elementer for dette speciale, som desuden har ført til udformningen af følgende problemformulering:
Hvordan kan man, vha. Interpretive Phenomenological Analysis, for-stå individer der er diagnosticeret med OCD’s oplevelser af afskaf-felsen af COVID-19 restriktionerne?
Der er blevet udformet underspørgsmål, hvis formål er at præcisere hvilke elemen-ter, der findes relevante og interessante at belyse i dette speciale. Disse under-spørgsmål er udformet pba. erfaringer og viden der er opnået gennem egen tidligere undersøgelse (Zaar et al., 2021). Herigennem fandt vi ligeledes ud af, at de under-spørgsmål, som er blevet udformet til dette speciale, kunne have givet os nogle an-dre mulige forståelser for respondenternes besvarelser og fænomenologiske oplevel-ser. Det er på baggrund af disse, at følgende underspørgsmål er blevet udformet: Hvilke(n) indflydelse(r) har afskaffelsen af restriktionerne på det mentale helbred blandt individer med OCD? Og I hvilken grad spiller personlighedstræk og copi-ngstrategier en rolle i håndtering af fjernelsen af COVID-19 restriktionerne, blandt individer, der er diagnosticeret med OCD?
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2022
Antal sider99
ID: 471325959