• Freja Gammelgård Bertel
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Dans som fysisk aktivitet – Et forandringsforslag til rekruttering og fastholdelse af 11-15årige
piger i foreningsregi
Baggrund: 74% af alle 11-15-årige danske børn ikke lever op til anbefalingerne om 60 minutters motion om dagen. Særligt piger er mere inaktive end drenge, da 81 procent af de 11-15-årige piger ikke lever op til anbefalingerne. Undersøgelser viser at piger motiveres af andre faktorer og tiltrækkes af andre fysiske aktivitetsformer end drenge, hvor særligt dans er en populær aktivitetsform blandt pigerne. Dog er dans som fysisk aktivitet i højere grad drevet af de kommercielle dansecentre sammenlignet med dans i foreningsregi, hvilket potentielt er med til at øge den sociale ulighed i adgangen til dans som fysisk aktivitet. Den sociale ulighed i adgangen til fysisk aktivitet betragtes som en folkesundhedsmæssig problemstilling, da det kan være forbundet med en række konsekvenser på individ og samfundsniveau.
Formål: Formålet med nærværende projekt er at bidrage med viden om, hvilke fremmende og hæmmende faktorer der har betydning for 11-15årige pigers fysiske aktivitetsniveau i form af dans i foreningsregi, med henblik på at foreningerne kan brede dansen ud og rekruttere flere medlemmer. I et langsigtet perspektiv kan dette være bidragende til at reducere social ulighed i fysisk aktivitet.
Metode: MRC-modellen med udgangspunkt i development fasen udgør den overordnede ramme for specialet. Specialets empiri er indhentet gennem en systematisk litteratursøgning, som har til formål at afdække den eksisterende viden på området. Yderligere er der foretaget et fokusgruppeinterview med 11-15årige piger, men henblik på at få indblik i fremmende og hæmmende faktorer som har betydning for deres deltagelse i dans som fysisk aktivitet. Derudover er der foretaget et individuelt semistruktureret interview med en foreningsformand, for at få indblik i foreningens nuværende rekrutteringsstrategi af medlemmer.
Resultat: I nærværende projekt er der blevet identificeret en række faktorer, som har betydning for 11-15årige pigers deltagelse i dans som fysisk aktivitet, herunder betydningen sociale relationer, tilgængelighed af tilbud, kompetenceudvikling samt underholdning. Endvidere er der blevet fremanalyseret følgende temaer; et tæt samarbejde mellem skoler, foreninger og forældre samt et stærkt lokalmiljø, som er afgørende faktorer i forbindelse med rekrutteringen.
Konklusion:
Der forefindes et videnshul i forbindelse med dans som fysisk aktivitet i et rekrutteringsperspektiv i foreningslivet, hvorfor der på dette grundlag kræves en yderligere afdækning på området.
Dog er der blevet fundet, at konteksten og den sociale tilknytning og fællesskab er vigtige faktorer for deltagelse i aktiviteten. Det er ligeledes blevet fundet, at kompetenceudvikling og læring er en vigtig faktor, i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. Der er blevet identificeret en række temaer, som kan være behjælpelige for foreningerne i henhold til at udbrede kendskab til dans som fysisk aktivitet; et tæt samarbejde mellem skoler, foreninger og forældre og et stærkt lokalmiljø.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2022
Antal sider98
ID: 471780703