• Birgith Conny Kæseler
  • Annika Yding
Resumé Baggrund I et samfundsperspektiv er fokus aktuelt rettet mod udvikling af den daglige vejledning i sygeplejestuderendes kliniske studier. Der er behov for, at flere gennemfører uddannelsen, og der er på samme tid krav om kvalitet af de kliniske studier i forbindelse med akkreditering af sygeplejerskeuddannelsen. Vi er medansvarlige for tilrettelæggelsen af de kliniske studier og oplever øgede krav i forhold til information, vejledning og undervisning af de daglige vejledere. Vi oplever dette problematisk, for det første fordi de daglige vejledere skal forholde sig til en travl arbejdspraksis med krav om kvalitet og kontinuerlig anvendelse af nye kvalitetskriterier og standarder. For det andet skal de daglige vejledere vejlede studerende, have dem med i en daglig kompleks og uforudsigelig arbejdspraksis, hvor der samtidig kommer stigende krav til dem i forhold til pædagogiske vejledningskompetencer. Videnssamfundet kræver livslang læring og med den herskende forståelse af viden opleves det, at bedre teoretisk uddannelse er lig med bedre kvalitet. Disse forhold gør, at vi ønsker at undersøge daglige vejlederes oplevelse af at stå midt mellem krav til patientpleje, krav til vejledning og krav til at forholde sig til ny viden. Problemformulering Hvordan kan vi forstå og forklare daglige vejlederes oplevelser af at stå i den komplekse arbejdspraksis´ spændingsfelt med krav om anvendelse af forskellige former for viden? Metode Undersøgelsen tager udgangspunkt i en kvalitativ tilgang, hvor empirien tilvejebringes gennem to semistrukturerede individuelle interview og ét fokusgruppeinterview med anvendelse af tragtmodellen. Her lægges der primær fokus på indholdet, men hvor deltagere inspirerer hinanden til at få mange perspektiver frem. Data fra de individuelle interview er med til at kvalificere spørgsmål til fokusgruppen. Gennem meningskondensering fremkommer fire temaer. Disse temaer analyseres og diskuteres i en teoretisk kontekst set i et vidensperspektiv med inspiration fra Aristoteles´ kundskabsformer og et sociologisk perspektiv inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu. Konklusion Det viser sig gennem undersøgelsen af daglige vejlederes oplevelser af at stå i en kompleks arbejdspraksis´ spændingsfelt med krav om anvendelse af flere former for viden, at de befinder sig i yderligere to spændingsfelter. For det første oplever de at befinde sig i spændingsfeltet mellem forskellige former for viden, der grundlæggende forstås ud fra forskellige paradigmer. Disse paradigmer har derfor forskellige hensigter i forhold til anvendelse af viden og forskellige kriterier for sand viden. For det andet oplever de daglige vejledere at befinde sig i spændingsfeltet mellem en arbejdslogik og en uddannelseslogik, som ligeledes som har modsatrettede vidensparadigmer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider108
Udgivende institutionAalborg Universitet, Institut for uddannelse, læring og filosofi
ID: 18712051