• Laura Thode Christensen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den mest benyttede generelle plantegift i verden er glyfosat, den aktive ingrediens i populære produkter som Monsantos Roundup. Det globale forbrug af glyfosat stiger fortsat i 2017. Der er bekymringer for miljøpåvirkningen fra både glyfosat selv, nedbrydningsproduktet AMPA, den kation det distribueres med, overfladeaktive -og andre hjælpestoffer. Sædvanligvis forventes glyfosat at nedbrydes inden nedsivning til grundvand kan forekomme, men under det danske varslingssystem for udvaskning af pesticider er glyfosat fundet over grænseværdien i grundvand.

Glyfosat er vandopløseligt, og binder sig til jordpartiklernes overflader efter indviklede og endnu ikke fuldt afdækkede principper. Dette studie beskæftiger sig med styrken af bindingerne mellem glyfosat og jord, og de jordparametre der kontrollerer styrken. Modeller for bestemmelse af den lineære sorptionskoefficient for glyfosat ved koncentrationen 0.23 mg\L diskuteres og forbedres.

En samling af jordprøver er nøje udvalgt. Danske marker med udtalte gradienter i lerindhold, pH og organisk materiale er medtaget. Sammen med marker fra Grønland opnås en gradient i jordenes alder, lige fra de helt nyopdyrkede arealer, arealer der har været under plov i et par generationer, og til de århundrede gamle landbrugsjorde fra Danmark. Jorde med forskellig oprindelse er medtaget, fra Danmarks glaciale aflejringer til det grønlandske grundfjeld. Problemer med at fremskaffe data for jorde af vulkansk oprindelse gør at disse i hovedparten ikke er medtaget.

Jordparametre er indhentet fra videncentret på Århus Universitet, Foulum, eller målt i laboratoriet. Sorptionskoefficienter for glyfosat er målt ved masseeksperimenter på C14-mærket glyfosat og liquid scintillation counting. Lineære regressionsanalyser er udført i Matlab.

Jordparametrene pH, indhold af ler, indhold af finsilt, indhold af oxalat ekstraherbar fosfor og i aller højeste grad indhold af oxalat ekstraherbar jern viser sig at være vigtige for forudsigelsen af sorptionskoefficienter for glyfosat. Parametrene elektrisk ledningsevne, indhold af organisk materiale og oxalat ekstraherbar aluminium viser sig kun at have lille eller slet ingen indflydelse. Jordens oprindelse og landbrugshistorie findes at påvirke forholdet mellem jordparametre og sorptionskoefficienter for glyfosat.

Modeller for bestemmelse af sorptionskoefficienter for glyfosat ud fra oxalat ekstraherbar jern og enten pH eller oxalat ekstraherbar fosfor findes at have R2 over 0.6 på regionalt eller højere niveau.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2017
Antal sider84
ID: 262754684