Centrale mekanismers påvirkning på stræktolerancen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Morten Pallisgaard Støve
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Dette studie undersøgte CPM effektens påvirkning på passiv ledbevægelighed i knæ ekstensi-on (PROM) efter akut udspænding, samt validiteten og reliabiliteten af smartphone baseret accelerome-trisk data sammenlignet med et isokinetisk dynamo-meter af typen Biodex system 4 pro.
Metode: Der blev foretaget 3 målinger af PROM i en fikseret og standardiseret forsøgsopstilling. 17 for-søgspersoner blev balanceret randomiseret i 2 grup-per. En passiv protokol på 5°/sek. blev anvendt og forsøgdeltagerne modtog 2*30 sek. passiv Constant Angle statisk udspænding af knæet fleksorer, udført af testeren. Cold Pressure Test CPT blev udført i CPM gruppen, kontrolgruppen hvilede passivt. Modstand mod udspænding blev detekteret med Biodex system 4 pro isokinetisk dynamometer, og overflade electro-myografi (SEMG) blev anvendt til at detektere mu-skelaktiviteten under PROM.
Resultater: En meget stærk korrelation (r = 0,807) (Spearman’s rho) samt 0,965 (ICC) SEM = 0,84 blev fundet mellem smartphone og Biodex. Overens-stemmelsesanalyse viste en bredde på 21,02° (LOA = -10,14°- +10,88). Der blev fundet signifikant forskel i muskelaktivitet mellem grupperne for M. Biceps Femoris under måling 3, 4 kvartil (p = 0,024) men ikke for øvrige målinger (p = 0,074). Der blev ikke fundet signifikant forskel i ledbevægelighed (p = 0,209) eller modstand mod udspænding (p = 0,374) mellem grup-perne.
Diskussion/konklusion: Resultaterne indikerer, at accelerometrisk data fra smartphone kan anvendes til validt og reliabelt at detektere dynamiske ændringer i ledbevægelighed over knæet. Der blev ikke fundet signifikante forskelle i ledbevægelighed mellem grup-perne selvom effect size indikerer, at en sådan forskel kunne eksistere. Dette indikerer, at centrale descen-derende smerteinhiberende mekanismer kan påvirke stræktolerancen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider52
ID: 234523430