• Tina Gram Jensen
  • Katrine Filtenborg Lerche-Thomsen
  • Maria Husted Pedersen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Betydningen af fertilitetsbehandling for borgeres psykiske velbefindende - anbefalinger til den offentlige fertilitetsbehandling Initierende problem: Prævalensen af negative psykiske symptomer hos borgere med fertili-tetsudfordringer, såsom angst og depression, er på mellem 25-60%. Psykiske problematikker kan have både kort- og langsigtede konsekvenser for både individets, parrets og eventuelle fremtidige børns sundhed og trivsel. På trods af, at der er fundet positiv effekt af psykosociale interventioner sideløbende med fertilitetsbehandling, er der på nuværende tidspunkt i den of-fentlige fertilitetsbehandling i Danmark ikke et særskilt fokus på at fremme borgeres psykiske velbefindende. Formål: Formålet med dette speciale er, at opnå viden om samt forståelse for hvilke udfordrin-ger og behov, som borgere kan opleve i forbindelse med at gennemgå fertilitetsbehandling i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. På baggrund heraf udarbejdes anbefalinger til den offent-lige fertilitetsbehandling, som kan fremme det psykiske velbefindende hos borgeren og dermed potentielt øge kvaliteten af fertilitetsbehandlingen. Metode: Specialet er positioneret i Gadamers udlægning af den filosofiske hermeneutik. Der blev foretaget seks individuelle telefoninterviews med kvinder i fertilitetsbehandling, som blev analyseret ved brug af Dahlager & Fredslunds filosofisk-hermeneutiske analysestrategi. Endvidere blev der foretaget en systematisk litteratursøgning. Resultater: Resultater fremkommet på baggrund af den filosofisk-hermeneutiske analysestra-tegi bidrog til at skabe forståelse for, at fertilitetsbehandling bl.a. kan have betydning for kvin-ders selvforståelse og hverdagsliv. Resultater fra interviews og den systematiske litteratursøg-ning bidrog tilsammen med viden om hvilke aktiviteter, der kan fremme borgerens psykiske velbefindende. Konklusion: Fertilitetsbehandling kan bl.a. medføre skyld, skam, afmagt, kontroltab, ændret identitetsfølelse samt en følelse af ikke at høre til i sociale fællesskaber. Hverdagslivet kan ofte være udfordret i et behandlingsforløb, hvorfor der bør tages højde borgerens hverdagsliv i be-handlingsforløbet. Med afsæt i projektets resultater blev der udarbejdet seks anbefalinger, der potentielt kan fremme borgerens psykiske velbefindende i forbindelse med fertilitetsbehandling og derigennem øge kvaliteten af den offentlige fertilitetsbehandling i Danmark.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2010
Antal sider159
ID: 333389798