Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Palle Bisgaard
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I den danske byggebranche blev der i 2008 ifølge Gyldenvang, Lindhart, & Jensen, (2008) gennemført en undersøgelse af, hvordan udbredelsen af BIM i branchen ville forløbe i den dengang kommende fremtid. Lignende undersøgelse fra Dansk Byggeri i 2010 viste, at udbredelsen ikke var på det niveau, der blev for-udsagt tidligere. I forbindelse udarbejdelsen af dette speciale, er der blevet gennemført en række interview med nøglepersoner inden for køb og salg af applikationer. Disse interview viser, at beslutningstagerenes manglende overblik over konsekvenserne ved implementering af nye applikationer og arbejdsmetoder har en effekt på udbredelsen af BIM i branchen.
Intentionen med dette speciale er at bidrage til udbredelsen af BIM ved at belyse en række af de konse-kvenser, der er i spil ved implementering af nye applikationer og arbejdsmetoder, for derved at imøde-komme det ellers manglende overblik hos beslutningstagerne. Konsekvenserne ved implementering af BIM bliver belyst som udviklingsområder, og analyseret ved hjælp af relevante teorier i analysen. For at eksemplificere de forskellige udviklingsområder, præsenteres der gennem analysen forskellige praktiske cases, der tydeliggør problematikker ved implementeringen af BIM. Analysen af disse udviklingsområder skal skabe grundlag for udviklingen af en fremtidig implementeringsanalyseapplikation, der kan benyttes i forbindelse med salg og implementering af andre applikationer. Derfor er der på grundlag af analysen af de enkelte udviklingsområder være skitseret, hvordan en implementeringsanalyseapplikation bør kunne håndtere de forskellige punkter inden for de enkelte udviklingsområder, samt de tidsmæssige og økonomiske effekter af de enkelte punkter. Formålet med implementeringsanalyseapplikationens resultater er således, at give beslutningstageren et bedre overblik og en samlet implementeringsplan for implementering af en evt. ny applikation i virksomheden.
På grundlag af analysens skitsering af punkterne inden for de enkelte udviklingsområder i implemente-ringsprocessen, er der yderligere udarbejdet en applikationsmodel, der viser de overordnede principper i den tænkte implementeringsanalyseapplikation. Ud fra denne applikationsmodel diskuteres, hvordan punkterne inden for de enkelte udviklingsområder anvendes i forbindelse med en implementeringsanalyse, samt de komplekse sammenhængen mellem punkter indenfor og på tværs af udviklingsområder.
Specialet afsluttes med en konklusion af hvilke elementer, der bør findes i en fremtidig implementerings-analyseapplikation med henblik på analyse af udviklingsområderne ved implementering af nye applikatio-ner. Som afrunding opstilles der yderligere perspektiver, som skitserer de næste skridt i udviklingen af en implementeringsanalyseapplikation.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2012
Antal sider106
ID: 58855572