• Jonas Vestergaard Nielsen
  • Sabrina Munk Johansen
  • Matias Gjerløv
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Prævalensen af overvægtige børn og unge i Danmark vurderes som høj og hvert ottende barn er
overvægtig når det begynder i skole og incidensen stiger gennem skoleårene. Da der er evidens for, at overvægt
kan medføre både fedmerelaterede sygdomme samt mindsket livskvalitet og selvværd, anses dette som et
folkesundhedsproblem. Konsekvenserne kan indtræde allerede i barn- eller ungdom, men studier påpeger også
at overvægten medføres ind i voksenlivet. Der er i Danmark gennemført flere kommunale indsatser målrettet
overvægtige børn og unge, med henblik på at nedsætte de overvægtige børn og unges BMI eller vægt. På trods af
denne indsats er prævalensen af overvægtige børn og unge stadig ikke faldende.

Formål: At undersøge, hvordan forandringer i kommunale sekundære forebyggelsesindsatser skabes, således en
reduktion af overvægtige børn og unge opnås, på baggrund af et evidensbaseret grundlag. Herunder undersøges
hvilke elementer en kommunal indsats skal indeholde for at have en evidensbaseret effekt, samt hvilket grundlag
kommunerne træffer beslutninger på inden for forebyggelse af overvægt blandt børn og unge.

Metode: Et litteraturstudie suppleret af et kvalitativt interview med en pilotkommune. Studiet bestod af to
søgninger i forhold til effekter af danske indsatser sammenholdt med evidens fra systematiske reviews af
indsatser målrettet overvægtige børn og unge.
Første søgning havde til formål at identificere evalueringsrapporter tilhørende sekundære kommunale indsatser
i Danmark. Denne søgning resulterede i 28 evalueringsrapporter. En model blev udarbejdet til vurdering af
evalueringsrapporterne, hvilket resulterede i ni udvalgte til videre anvendelse i analyse og disussion.
Den anden søgning er gennemført i databaserne PubMed, Cochrane Library, PsycInfo, Embase og Videnssøgeren.
Søgningen resulterede i 756 studier, hvortil der blev læst titel og abstract på studierne. Herefter blev der opsat
limits og studier blev dernæst udvalgt til fuld gennemlæsning, hvilket slutteligt resulterede i seks systematiske
reviews til videre anvendelse i analyse og diskussion.

Resultater: Resultater præsenteres opdelt for henholdsvis evalueringsrapporter og for systematiske reviews.
Evalueringsresultater: Resultater i forhold til BMI eller vægttab varierede i de udvalgte indsatser. Seks
evalueringsrapporter viste, at nogle deltagere efter endt indsats havde reduceret vægt eller BMI, imidlertid var
ingen af resultaterne statistisk signifikante. I en evalueringsrapport øgede alle deltagere deres BMI efter endt
indsats og i en anden evalueringsrapport viste resultaterne, at alle deltagerne fastholdte deres vægttab op til tre
år efter endt indsats.
Systematiske reviews resultater: Der var evidens for at elementet ”familieinddragelse” havde positiv effekt på BMI
eller vægt. Indsatser med fokus på elementerne ”kost” og ”motion” medførte signifikant reduktion i BMI. Der var
ikke evidens for en hvordan en indsats skulle struktureres i forhold til interventionslængde og
sammensætningen af elementer, for at opnå en effekt i vægttab.

Konklusion: Inddragelse af elementerne ”kost”, ”motion” og ”familieinddragelse” i kommunale
forebyggelsesindsatser kunne, på baggrund af de systematiske reviews, føre til en positiv effekt på BMI eller
vægt. Resultaterne i den danske kontekst var sparsom, hvorved det ikke var muligt at konkludere effekterne af
de fundne indsatser. På baggrund af dette konkluderedes det at der var et behov for forandring inden for
dokumentation af de kommunale indsatsers effekter, med henblik på vidensdeling og det fremadrettede arbejde
inden for det sekundære forebyggelsesarbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider98
ID: 198401163