• Maj Wismann Larsen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Resumé

Baggrund:
Det er almenkendt, at udsendte soldater i internationale missioner er i højrisiko for at udvikle PTSD. En diag-nose, der ofte påvirker seksualiteten negativt, men hvor også den medicinske behandling ofte påvirker sek-sualiteten markant. En seksualitet, der i den senmoderne verden rummer flere nuancerede perspektiver, som alle påvirker hinanden internt. Hvordan danske veteraner med PTSD oplever, at deres seksualitet bliver påvir-ket i forbindelse med diagnosen og hvilke konsekvenser dette har for deres generelle livskvalitet, er imidlertid ikke veldokumenteret.

Formål:
Formålet med projektet var at undersøge og frembringe viden om, hvordan danske veteraner oplever, at de-res seksualitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv bliver påvirket i forbindelse med PTSD efter endt udsendel-se(r), samt om de oplever et behov for tilbud om sexologisk rådgivning i forbindelse med PTSD-behandling.

Metode:
Projektet tager afsæt i den kvalitative forskningsmetode, og anvender kvalitativ interviewundersøgelse i form af semistrukturerede interviews som dataindsamlingsmetode. Fire danske veteraner diagnosticeret med PTSD, og som alle har været i behandling via Det Danske Forsvar inden for de seneste 10 år deltog i undersøgelsen.

Resultat:
Fundene i projektet viser, at alle informanter påvirkes på forskellige måder inden for alle tre perspektiver. Tre af informanterne beretter både om seksuelle problemer og seksuelle dysfunktioner i form af erektil dysfunkti-on, udløsnings- og orgasmevanskeligheder, samt nedsat seksuel lyst, hvor en enkelt informant beretter om en ekstrem høj grad af lyst. Fundene viser også, at veteranerne med PTSD oplever, at deres livsverden forandrer sig markant på eksistentielle områder som karriere, nære relationer, identitet og seksualitet, og det konklude-res at de seksuelle vanskeligheder påvirker informanternes livskvalitet markant.

Konklusion:
Det konkluderes, at behandlingen veteranerne modtager omkring de seksuelle vanskeligheder tager udgangs-punkt i et forældet seksualitetssyn, og at dette har resulteret i mangelfuld håndtering af de seksuelle vanske-ligheder, der yderligere har påvirket parrelationen og den generelle livskvalitet markant. Projektet tydeliggør yderligere, at de PTSD-ramte veteraner selv udtrykker og har også har italesat et stort ønske om sexologisk parrådgivning for deres behandlere, men at der lader til at være en eller flere barrierer i spil, hvad angår direk-te italesættelsen og håndteringen af emnet fra behandlernes side.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 maj 2021
Antal sider91
ID: 410441955