• Lisa Blenstrup Nielsen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baseret på det grundlag, som det beskrives i Varmeplan Danmark, at LTFV og dermed også ULTFV spiller en vitig rolle i fremtidens energisystem, er det i dette speciale undersøgt hvilke tekniske og økonomiske barrierer der indentificeres for implementeringen af ultra-lavtemperatur fjernvarme i Danmark i nye boligområder. Derudover undersøges det også hvordan selve udbygningen af ULTFV kan laves.

Ovenstående blev undersøgt igennem et casetudie af et område kaldet Irmabyen i Rødovre.

Igennem specialet blev der indentificeret én primær teknisk barriere for implementeringen af ULTFV i nye boligområder, nemlig legionelladannelse i brugsvandet. Denne problematik blev i specialet løst ved at installere en microboosterunit, til at booste varmtvandsproduktionen, frem for en traditionel FV unit. Dette viste sig dog at skabe en række økonomiske barrierer, da unitten er 3 gange så dyr som den traditionelle. Dette medførte bl.a. at der ikke kunne findes noget samfunds- og forbrugerøkonomisk incitament for at vælge ULTFV frem for traditionel FV. Så trods det at der blev fundet et stort selskabsøkonomisk incitamantsgrundlag for at implementere ULTFV i Irmabyen, vil det generelt ikke være økonomisk rentabelt at anlægge ULTFV i Irmabyen, medmindre der kan laves nogle offentlige reguleringer af skatter og tilskud, som kan fremme teknologien.

Denne konklusion er dog casespecifik og bør derfor beregnes for hver enkelt case, da problemstillingens kompleksitet medfører, at der ikke kan drages generelle konklusioner fra specialet.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato8 sep. 2015
Antal sider59
ID: 218543055