Barnløshed, fertilitetsbehandling og seksualitet

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Majken Weirsøe Mogensen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)

Baggrund: I dag sker knap 10 procent af levendefødslerne i Danmark på baggrund af fertilitetsbehandling. Det er velkendt, at fertilitets behandling kan medføre belastninger på det psykosociale plan. Derudover ser man ligeledes belastninger på det relationelle og ikke mindst seksuelle plan. Der rapporteres desuden om nedsat livskvalitet hos de infertile. Forskning viser samtidig, at samliv og seksualitet har en stor betydning for langt de fleste mennesker. Yderst interessante studier viser, at et velfungerende sex og samliv, tilmed kan øge både behandlings compliance og konceptionschance hos de infertile.

Formål : Dette master speciale omhandler, hvordan infertile par i IVF behandling oplever, at deres seksualitet påvirkes og hvorledes sundhedsprofessionelle på den baggrund, kan håndtere emnet seksualitet. Dette i relation til behandlingen.

Metode: Der er anvendt en fænomenologisk induktiv tilgang, hvor undersøgelsen blev udført som en kvalitativ analyse, hvor fire par blev interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide.

Resultater/konklusion: Sammenfatningen af de fire interview viste, at infertilitet og dens behandling er en risikofaktor for seksualiteten – dette både på et kropsligt, psykologisk og socialt plan. Desuden hersker der en taburisering, når det kommer til emnet seksualitet i fertilitetsregi. Det findes tvetydigt om parrene kan se en mening med at inddrage emnet i relation til behandlingen. Der udtrykkes dog behov for, at modtage information om faktuelle emner, relateret til seksualitet og behandling. Informanterne efterspørger en samtale om psyko sociale aspekter i forhold til fertilitetsbehandling, hvor seksualitet oplagt kunne medtænkes, som en obligatorisk og naturlig del. Det må i den forbindelse være den sundhedsprofessionelles opgave, at inddrage seksualitet i et sundhedsfremmende perspektiv. Specialet konkluderer, at der primært må gøres en indsats for, at tabuet om at berøre det sexologiske aspekt nedbrydes. Den sundhedsprofessionelle kan med fordel tage udgangspunkt i den meget anvendte plissit model, der er et håndterbart redskab, når det kommer til at rådgive om seksuelle problemstillinger.

Perspektiver: Sundhedsprofessionelle bør trænes i at identificere seksuelle problemstillinger og komme med forslag til strategier for at overkomme dem. På den måde kan man bevare livskvalitet hos de infertile og muligvis maximere graviditetschance ved IVF.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2017
ID: 257174463