• Sadia Parvez
  • Christina Lund Nielsen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I den politiske og offentlige debat har der i den seneste tid været et øget fokus på unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk og sociale problemer knyttet til denne gruppe. Dette fokus udspringer af forskellige forhold. Blandt andet peger flere undersøgelser på, at denne gruppe i mindre grad end piger med tilsvarende baggrund opnår en uddannelse efter folkeskolen, og i højere grad forlader folkeskolen med svære læse- og skrivevanskeligheder. Forskning forklarer blandt andet dette forhold med kulturforskelle samt sproglige og faglige barrierer. Derudover peger meget forskning på, at når der ses på minoritetsetniske unge drenges fejlslagende uddannelsesforløb, er diskrimination i forbindelse med tildeling af praktikpladser under uddannelsesforløb og på arbejdsmarkedet dominerende forklaringer.

Et andet aktuelt forhold, der har medført det øgede fokus på unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk i mediebilledet og i den politisk debat er, at gruppen i højere grad end etnisk danske unge mænd dømmes for kriminalitet. Den form for kriminalitet som fylder mest i debatten er den banderelateret kriminalitet.

En tredje problematik som også har stor politisk bevågenhed knyttet til unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk er, at en del af gruppen har tilknytning til islamistiske og fundamentalistiske grupperinger i lukkede miljøer, som kommer særligt til udtryk i udsatte boligområder. Det øgede fokus på problematikken er især steget efter terrorangrebet den 11. september 2001 samt uroen omkring Mohammed-tegningerne.

I forlængelse af den eksisterende forskning samt mediernes og politikernes fokus på unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund end dansk, der tilslutter sig fundamentalistiske miljøer eller er involveret i banderelateret kriminalitet, er der flere forhold, der indikerer, at udsatte boligområder rummer nogle dynamikker, der medfører en risiko for dannelse af de nævnte grupperinger. I specialet undersøges disse dynamikker. Dette gøres på baggrund af nogle kvalitative interviews med unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk bosiddende i et udsat boligområde. I bestræbelsen på at forstå de sociale problemer blandt de unge mænd anvendes forskellig sociologisk teori.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 feb. 2013
Antal sider114
Udgivende institutionAalborg Universitet, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
ID: 74226635