Automatisk lokalisering af ændret NBL § 3-natur

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

L10GTM01_TITLE.pdf
  • Morten Aaby Smith
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Kommunerne overtog ved kommunalreformen i 2007 administrationen af de
i Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. I den følgende periode
intensiveredes diskussionen om kommunerne var i stand til at håndtere denne
administration, eller om naturen fik lov til at sejle sin egen sø. Et af de anvendte
indikationer for den manglende administration var undersøgelser af mindre områder,
hvor den beskyttede natur var ændret.

I projektets fase 1 ses der nærmere på denne diskussion igennem en beskrivelse
af projektets problemfelt. Problemfeltet udspringer af problemstillingen: ”Med de
muligheder der findes inden for GIS, hvorfor findes der ikke et automatisk system
til at udpege, eller i hvert fald lokalisere områder som er ændret?” Udviklingen
af et sådan system, som kan foretage denne undersøgelse, formuleres i den
efterfølgende problemformulering: ”Hvordan fremstilles en model, som på baggrund
af de eksisterende registreringer af NBL § 3-beskyttede naturområder og af
rasterdata i form af ortofoto, kan lokalisere de naturområder, som har ændret
karakter?”

I fase 2 af projektet fremstilles den ønskede model ved først at se på de metoder
og teorier, der knytter sig til det at finde ændringer, såkaldt change detection.
Efterfølgende fastlægges det gennem tests og teori, hvordan og hvilke metoder
der skal anvendes i projektets model, som i slutningen af fasen anvendes på de §
3-beskyttede områder i Aalborg kommune.

Udfra resultatet af modellen vurderes det i rapportens fase 3, at beregningen af en
forandringsværdi som er resultatet af den beskrevne og fremstillede model, og som
viser graden af ændringer i § 3-områderne, fungerer til at lokalisere § 3-områder,
som er uændrede. Dette, da ændrede områder kan være ændrede af flere årsager,
naturlige som menneskeskabte. På baggrund af dette konkluderes det, at ved at
have fremstillet en model, som kan foretage en opdeling i ændrede og uændrede
områder, er projektets problemformulering blevet besvaret.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2010
Antal sider212
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning
ID: 32640089