• Rikke Juel Lolk
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Baggrund: LS er en kronisk hudsygdom som særligt rammer kvinder i eller omkring meno pausen, men sygdommen ses også hos den yngre kvinde samt mænd og børn. LS forårsager nogle gener i form af anatomiske forandringer på de ydre kønsorganer, såsom svind af de indre labia, sammenvoksning af forhuden over klitoris og en snæver introitus. Sygdommen har et diagnostisk ”delay” på 5 år. Der er lavet få internationale studier, men dem som er tyder på, at kvinderne oplever sexologiske problemstillinger samt en forringelse af deres livskvalitet, sammenlignet med kvinder uden LS. Det er studier som primært omhandler den ældre kvinde som er i sin peri eller postmenopausale fase. Der findes så vidt det vides på nuværende tidspunkt ikke andre studier om LS og den yngre kvinde.
Mål: At undersøge hvordan sex-/og samliv samt body image påvirker den yngre danske kvinde med LS, som er i fast parforhold.
Metode: Litteratur samt 4 kvalitative interviews, hvor litteraturen som forefindes på området, er med til at danne en forforståelsen. Denne forforståelse bruges til udarbejdelse af en interviewguide hvor den semi-strukturerede interviewform er valgt og hvor tilgangen er fænomenologisk /hermeneutisk. Problemformuleringen søges besvaret, ved hjælp af de kvalitative interviews samt den udvalgte litteratur. Til det kvalitative interview indgår der 4 frivillige informanter med LS i alderen 25-35 år.
Konklusion: Studiet tyder på, at den yngre danske kvinde med LS oplever udfordringer i forbindelse med sit sex-/samliv og body image. Det kan gradueres i forhold til, hvor fremskreden sygdommen er og således ses en højere grad af påvirkning af den biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle dimension hos den, hvis sygdom er længst fremskreden. Studiet tyder på, at der behov for yderligere forskning om emnet.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2015
Antal sider45
ID: 211163478