• Malene Riis Sørensen
  • Maja Thrane
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Rehabilitering af personer med neurologiske skader, blandt andet i form af erhvervet hjerneskade og rygmarvsskade, udgør en stor og kompleks opgave inden for sundheds- og rehabiliteringsområdet. Specialiseret teknologi kan bidrage til at løse denne opgave og anvendelsen af disse kan organiseres på forskellig vis, eksempelvis hvor arbejdet organiseres omkring den enkelte patient, omkring teknologien eller et kontinuum derimellem. Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan anvendelse af specialiseret teknologi til genoptræning påvirkes af forskellige faktorer med relation til arbejdsorganisering.

Metode: Der er i dette multicenterstudie inkluderet tre forskellige rehabiliteringscentre, og studiet er baseret på et mixed-methods design. Den kvalitative dataindsamling, bestående af semistrukturerede interviews med terapeuter blev udført med det formål at opnå viden om anvendelse i relation til arbejdsorganisering af specialiseret teknologi i praksis. Den kvantitative dataindsamling, bestående af en spørgeskemaundersøgelse, blev udført med det formål at supplere og validere de kvalitative fund.

Resultater: Dette studie finder, at følgende faktorer er relateret til arbejdsorganisering og påvirker anvendelse af specialiseret teknologi: Teknologitype, patientgruppe, ressourcer og kompetenceniveau. Derudover findes det, at terapeuters oplevelse af teknologi også påvirker anvendelsen. Faktorerne påvirker graden og kvaliteten af anvendelsen af specialiseret teknologi, og har dermed betydning for, hvordan denne bidrager til patienters rehabiliteringsforløb.

Konklusion: De af studiet fremkomne fund kan bidrage med overvejelser i forhold til, hvordan anvendelse af specialiseret teknologi kan organiseres for at opnå den ønskede anvendelse på andre rehabiliteringscentre.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider68
ID: 234525436