Anvendelse af mikrosimulering til konfliktstudie

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Simone Dalsgaard Thomsen
  • Kaare Momme Nielsen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I de senere år er brugen af trafiksimuleringsmodeller til brug i konfliktsikkerhedsarbejdet blevet foreslået
som en erstatning for den traditionelle trafikkonfliktteknik. Metoden gør det muligt at analysere
de simulerede køretøjers trajectories og ud fra sikkerhedsindikatorer finde konflikter på en given
lokalitet. Denne metode har evnen til at foretage en sikkerhedsvurdering af forskellige vejdesignes i
projektplanlægningen, inden ændringerne foretages. Til udarbejdelse af en trafiksimuleringsmodel kan
det mikroskopiske trafiksimuleringsprogram VISSIM anvendes. Til analysering af trafikanternsbaner og
identificering af konflikter i simuleringsmodellen kan konfliktsimuleringsprogrammet SSAM (Surrogate
Safety Assessment Model) anvendes.

Det er imidlertid tvivlsomt, om trafiksimulering kan simulere trafikale interaktioner mellem køretøjer,
der fører til konflikter og kollisioner, og derved genskabe den rigtige trafikadfærd på en given lokalitet.
Forskellige studier undersøger validiteten af anvendelsen af trafiksimulering til et konfliktstudie, og
mængden af kalibrering, der er nødvendig for realistisk at repræsentere adfærden i virkeligheden. De
fleste studier undersøger anvendelsen af mikrosimulering til konfliktstudie ved signalregulerede kryds
i byområder med fokus på bagendekonflikter. Studier der undersøger prioriterede kryds i åbent land
med fokus på alle former for konflikter er dog stadig begrænset og skal undersøges nærmere.

Formålet med dette projekt er at validere brugen af VISSIM og SSAM. Dette gøres ved at anvende
et eksisterende konfliktstudie fra den udvalgte projektlokalitet, der har anvendt et traditionelt
konfliktstudie som sammenligningsgrundlag. I projektet er der opstillet to modeller i VISSIM. Dette
er gjort for at undersøge effekten af en kalibreret VISSIM model, der er indstillet efter den observerede
trafikantadfærd på lokaliteten, frem for en model, der er indstillet på baggrund af standardværdier fra
Vejreglerne. Videomaterialet fra det eksisterende konfliktstudie fra projektets lokalitet blev brugt til at
kalibrere VISSIM modellen. Til identificering af konflikter i SSAM blev sikkerhedsindikatorerne TTC
og PET anvendt, der blev fundet ved at lave et litteraturstudie.

Ved sammenligning af konflikterne mellem de to VISSIM modeller blev det konstateret, at kalibreringen
ikke havde nogen væsentlig indflydelse på resultaterne. Hvis resultaterne fra det simulerede
konfliktstudie sammenlignes med resultaterne fra den eksisterende konfliktstudie, kan det konkluderes,
at der er en signifikant forskel mellem både antal konflikter og konfliktsituationerne. Resultaterne gør
det tvivlsomt, om VISSIM og SSAM er i stand til på korrekt vis at identificere konflikter i prioriterede
kryds i åbent land, og hvor væsentligt usikkerheden er i kalibreringen. Det konkluderes, at dette emne
skal undersøges nærmere.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2019
Antal sider96

Billeder

forside.png
ID: 305786901