Analyse af tidsplan for et projekt - Simulering og risikostyring

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Nete Bjerregaard
  • Tenna Hovedskou Andersen
4. semester, Matematik-Økonomi (cand.scient.oecon.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler et si-muleringsstudie af en tidsplan for et projekt. Det tager ud-gangspunkt i en undren over den begrænsede litteratur om-handlende brugen af simulering kombineret med risikostyring. Formålet er at identificere de fænomener, som påvirker en tidsplan for et projekt, og en måde hvorpå disse kan håndte-res. Ved undersøgelse af for-skellige scenarier, baseret på bl.a. risikofaktorer, testes det for hvordan disse forskellige æn-dringer påvirker gennemløbsti-den for udførelsen af et projekt. Dette baseres på data fra et byggeprojekt hos Forsvarsmini-steriets Ejendomsstyrelse.
Konklusion heraf er, at der skal være øget opmærksomhed på processer, der påvirkes af ude-frakommende risikofaktorer, som virksomheden ikke har no-gen indflydelse på, samt særlig opmærksomhed på processer der ligger på projektets kritiske veje.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider59
Ekstern samarbejdspartnerForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Henrik Sørensen hensor@mil.dk
Aftager
ID: 234426512