• Cecilie Astrup Frederiksen
  • Matilde Slot
Formål: Formålet med opgaven er at estimere omkostningerne ved at producere et inkrementelt kvalitets-justeret leveår (QALY) for patienter med akut iskæmisk apopleksi i Danmark. Dette kan bruges til at vurdere alternativomkostningerne i den danske sund-hedssektor.Metode: En Markov model bruges til at estimere omkostninger i DKK og effekt i QALY af to alternativer, hvoraf det ene afspejler den nuværende behandlingsstandard og det an-det afspejler et hypotetisk scenarie, hvor sygdommen ikke behandles. I analysen tages et begrænset samfundsperspektiv og parametrene til modellen bliver primært fundet gennemflere systematiske litteratursøgninger.Resultat: Resultaterne viser, at omkostningerne ved at producere en inkrementel QALYi Danmark er DKK 224.146,62. På grund af antagelser er der dog usikkerheder forbundet med dette estimat.Diskussion: Først diskuteres de metoder, der er blevet brugt til at estimere omkostninger og effekt af alternativerne. Dette efterfølges af en sammenligning af denne opgave med lignende studier. Størstedelen af diskussionen omhandler vigtigheden i at prioritere i sund-hedssektoren og måder hvorpå en tærskelværdi for omkostningseffektivitet kan estimeres.Konklusion: Omkostningerne ved at producere en inkrementel QALY i Danmark er DKK224.146,62. Fremtidig forskning bør tage udgangspunkt i at undersøge andre sygdomsom-råder, så alternativomkostningerne i det danske sundhedsvæsen kan blive estimeret
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2020
Antal sider85
Ekstern samarbejdspartnerAmgros I/S
Seniorsundhedsøkonom Line Brøns Jensen ljn@amgros.dk
Anden
EmneordQALY
ID: 332989260