• Shadman Salih
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)

Universitet: Aalborg Universitet - Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde
Studienummer: 20120847
Titel:Alle veje fører til PTSD/traume?
Undertitel:En kvalitativ undersøgelse af, hvordan diagnosticeringstendensen, herunder PTSD-/traumediagnoser, påvirker socialarbejderne i arbejdet med børnefamilier med flygtningebaggrund.
Udarbejdet af:Shadman Salih
Vejleder: Maja Lundemark Andersen
Afleveret den: 30.09.2014
Antal anslag:222.201


Resume
I denne tid fokuseres der i samfundet meget på diagnosticering og præcisering af problemer, herunder sociale problemer. Dette speciale handler om diagnosticeringstendens, især PTSD/traumediagnose, og hvordan dette påvirker socialarbejderne i børnefamiliearbejdet, når familien har flygtningebaggrund. Målet med dette speciale er at undersøge, om socialarbejderne forstår/forklarer flygtningebørnenes problemer, herunder i hvilket omfang diagnosticeringstendensen påvirker socialarbejdernes daglige praksis for at for-stå/forklare børnenes psykiske og sociale problemer. Derudover vil dette speciale un-dersøge, i hvilket omfanget socialarbejderne adskiller forældrenes PTSD/ traumesymptom/ikke symptom fra børnenes problematik socialt/psykisk.

For at indsamle empiri til specialet blev fire kommuner kontaktet for at interviewe seks socialarbejdere. De socialarbejdere, som blev interviewet til dette speciale, arbejder i familieafdelingerne med familier, der har flygtningebaggrund. Der bliver fokuseret på socialarbejdernes oplevelser og deres meninger om flygtningebørns sagsbehandling. Herunder er det undersøgt, om diagnosticeringstendensen har en påvirkning eller ikke-påvirkning på deres arbejde med flygtningefamilier. Informanternes udsagn analyseres i dette speciale ved hjælp af kulturforståelse, kategorisering og stereotyper.

Undersøgelsen viste, at de omstændigheder, flygtningene kommer fra, herunder flygtningelejr/land, krigszone eller kulturel baggrund, har en betydning for informanternes forståelse og forklaring af flygtningebørns sociale problemer. For det første er der et kulturelt skel mellem familien og det nye samfund, for det andet er der i mange tilfælde tale om familier med traumatiske oplevelser i bagagen. Undersøgelsen viste også, at socialarbejderne ikke skelner mellem forældrenes problemer og børnenes problemer, dvs. børnenes sociale problemer blev set gennem forældrenes tidligere situation og op-levelser. Derudover viste undersøgelsen, at diagnosticeringstendensen har påvirket soci-alarbejdernes arbejdsfelt, dvs. PTSD/traumediagnosen bliver i mange tilfælde anvendt til at forklare børnenes situation og problemer. Undersøgelsens resultater viste samtidig, at PTSD/traume blev et fænomen til at forklare flygtningefamiliers situation. PTSD/ traume er både en social og en psykologisk diagnose, som anvendes i børnefamiliearbejdet, når sagen handler om flygtningefamilier.
SprogDansk
Udgivelsesdato2014
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 204611625